Specifika FKI fondů

V čem se fondy kvalifikovaných investorů liší od jiných fondů běžně dostupných v bance?

Fondy kvalifikovaných investorů nabízí velmi pestrou škálu investičních možností, ke kterým se běžný investor jinak nemá šanci sám dostat. Nejsou však dostupné pro každého a mají také svá úskalí (zejména horší likviditu).


Kdo je to kvalifikovaný investor?

Jak už název napovídá, FKI fondy jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat“:

  1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (čili zhruba 3,2 mil. korun) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých fond investuje.
  2. Nebo postačí, když investujete do fondu minimálně 1 mil. korun, ale zároveň kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla za tímto účelem musíte vyplnit poměrně rozsáhlý investiční dotazník.

Je třeba toto opatření chápat jako ochranu investorů. Cílem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů investovali pouze lidé, kteří skutečně dobře rozumí tomu, do čeho investují, a nebo disponují takovým kapitálem, aby případný nezdar investice nijak neohrozil jejich finanční situaci.

Jednotlivé fondy si mohou ve statutu určit i vyšší požadovanou minimální investici. Některé přijímají nové investory až od 5, 10 nebo i více milionů korun, čímž si vymezují cílovou skupinu investorů, aby jich ve fondu bylo omezené množství. Ale většina otevřených FKI dnes přijímá investory od jednoho milionu korun.


Do čeho FKI fondy investují?

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti standardním investičním fondům nabízeným široké veřejnosti pestřejší škálu investiční možnosti a výrazně volnější ruce. Díky tomu jsou právě pro investory atraktivní, dovedou nabídnout různé specifické investice, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy, takže se perfektně hodí k diverzifikaci rizika. Na druhou stranu jejich strategie s sebou často nese různá specifická rizika.

FKI fondy zejména mohou investovat do nejrůznějších aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku. Mezi nejoblíbenější FKI patří různé nemovitostní, developerské a private equity fondy. Zaměření FKI fondů ale může být opravdu hodně specifické. Některé FKI spravují zemědělskou půdu, další provozují větrné a solární elektrárny, jiné vykupují nesplácené pohledávky a existují třeba i fondy investující do umění, archivního vína nebo automobilových veteránů.


Jakou mají FKI fondy právní formu?

Fondy kvalifikovaných investorů stejně jako všechny investiční fondy mohou mít formu podílového fondu, který nemá vlastní právní subjektivitu. Podílové fondy vydávají podílové listy. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Takto fungují i standardní otevřené podílové fondy.

Častější dnes ale bývá forma investičního fondu s právní subjektivitou. Takový fond nevydává podílové listy, nýbrž investiční akcie. Standardně se používá akciová společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV (Société d'investissement à capital variable). V rámci SICAV je pak oddělena provozní a investiční část fondu, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů.

SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem podílu na zisku a také s právem zpětného odkupu investičních akcií, ale bez hlasovacích práv. Jeden fond pak může mít více tříd investičních akcií, například růstové a dividendové. Řada FKI fondů dnes také vydává prioritní investiční akcie, které zaručují investorům určitý minimální výnos bez ohledu na aktuální hospodářské výsledky, zároveň ale zpravidla bývá výnos shora omezen, nebo je tam jen částečná participace na vyšších výnosech.

Obecně FKI mohou být otevřené nebo uzavřené. Otevřené fondy přijímají nové vklady, je do nich možné investovat. Uzavřené fondy bývají zpravidla vytvořeny na zakázku pro úzkou skupinku investorů a neumožňují vstup dalších investorů. My zde prezentujeme pouze fondy otevřené, které přijímají další investory.

Celkem je nyní v České republice registrováno již více než 300 fondů kvalifikovaných investorů. Největším českým obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů jsou investiční společnosti AVANT, AMISTA, CONSEQ, REDSIDE a CODYA.

Každý investiční fond musí mít určeného depozitáře (banku), který provádí depozitářskou kontrolu, vede fondu účty a provádí všechny transakce. Každý fond musí mít také určeného auditora, který kontroluje účetní závěrku. Každý fond také podléhá dohledu příslušného dohledového orgánu, v ČR vykonává dohled nad činností FKI fondů Česká národní banka.


Upozornění: Kromě regulovaných investičních fondů kvalifikovaných investorů existují i takzvané alternativní fondy - společnosti, které provádějí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 zákona č.  240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Pozor, tyto "pseudofondy" nepodléhají dohledu České národní banky, nemají depozitáře a mnohdy nemají ani oddělený majetek investorů od "správce". Zpravidla se jedná o klasickou akciovou společnost, nikoliv SICAV, akorát používají v názvu slovo "fond". Jedná se z právního hlediska o velmi rizikové investice, které nesmí být veřejně nabízeny a mají být určeny jen omezenému okruhu osob z řad kvalifikovaných investorů, proto často používají označení "alternativní fond pro kvalifikované investory".

Na tomto portálu FKI-fondy.cz prezentujeme výhradně jen regulované investiční fondy podléhající dohledu ČNB (popř. obdobné instituce v zahraničí), s odděleným majetkem investorů a mající svého depozitáře. Neprezentujeme zde žádné alternativní fondy (společnosti) dle § 15 ZISIF a důrazně varujeme před takovou investicí, ledaže skutečně velmi dobře znáte a důvěřujete zakladatelům dané společnosti.


Likvidita a poplatky

Vstupní poplatek

Většina fondů si standardně na počátku strhává ze zaslané investice vstupní poplatek, zpravidla to bývají 3 %, v některých případech třeba i 5 %.

My Vám ale u všech fondů dojednáme vstupní poplatek max. 1 %.

  • při investici 1-5 mil. Kč/fond – vstupní poplatek 1 % (0 % u multi-fondu Otakar)
  • při investici od 5 mil. Kč/fond – vstupní poplatek 0 %

Výstupní poplatek

Mnohem důležitější pro Vás mohou být výstupní poplatky. Mnoho FKI fondů realizuje dlouhodobé investice (typicky nemovitostní fondy, developerské fondy, private equity fondy aj.), stojí tedy pouze o dlouhodobější kapitál. Proto si po určitou dobu od zainvestování (zpravidla 3-5 let) účtují tzv. výstupní poplatek, řádově to bývá kolem 5-10 %, někdy třeba i 50 %. Je tedy velmi důležité dodržet minimální doporučený časový horizont investice a pohlídat si tuto lhůtu, abyste při zpětném odkupu nemuseli platit výstupní poplatek.

Omezená likvidita

Jelikož většina FKI fondů investuje do nelikvidních aktiv (opět typicky nemovitostní fondy, developerské fondy, private equity fondy aj.), nemohou investorům jednoduše garantovat dostatečnou likviditu. Mívají proto dle statutu delší dobu na vypořádání zpětných odkupů, zpravidla to bývá 3-6 měsíců, v některých případech třeba i dva roky. Některé fondy to řeší trochu jinak a vyžadují předem avízo o zpětném odkupu, např. jeden rok dopředu apod. Každopádně většina FKI fondů nějakým způsobem likviditu omezuje. Konkrétní detaily vždy dohledáte ve statutu příslušného fondu, nebo se na nás neváhejte obrátit s dotazem.


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru